Tüzük

IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

(32. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yapılan Son Tadilat: 23.11.2008) ANA TÜZÜĞÜ

Derneğimiz, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının müşterek mütalaalarına dayanan İçişleri Bakanlığının 24/08/1959, 29/09/1959 tarih ve 30-2985/81306,94693 sayılı yazıları üzerine 3512 sayılı kanunun 10. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 09/10/1959 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.
(T.C. Resmi Gazete:T.11.Kasım.1959 Çarşamba-Sayı 10352 ile ilan edilmiştir.)

Bu Tüzük, 5253 no’lu Dernekler Kanununa göre yeniden gözden geçirilmiş ve uygun hale getirilmiştir.

Madde 1-
A) Merkezi İstanbul’da olmak üzere (Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği) adı ile bir dernek kurulmuştur. Resmi gazetenin 11.11.1994 tarihli nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 11.11.1994 gün ve 94/6277 sayılı kararı ile de bu dernek “Kamu Yararına Çalışan” kuruluş statüsünü kazanmıştır. Derneğin Türkiye’de şubeleri vardır. Kısa adı:
( IRAK TÜRKLERİ DERNEĞİ ) dir.
B) Dernek, tamamıyla sosyal ve kültürel mahiyettedir.
C) Kurucular Madde 6 da yazılmıştır.

Madde 2- Derneğin ikametgahı:
Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Madde 3- Derneğin konusu ve amacı:
A) Derneğin esas amacı ; isminden anlaşıldığı gibi Türkiye’de bulunan ve Türkiye’de ikamet eden Irak Türkleri arasında cemiyetleşme, tanışma ve yardımlaşma imkanını hazırlamak. Milli terbiye ve kültürün takviye ve idamesine çalışmak, Irak’ta bulunan soydaşlarımızı Türkiye ve Dünya’ya tanıtmak. Türkiye ve Irak arasında kültürel münasebetlerin gelişmesine ve takviyesine hizmet etmek,Türkiye’ye gelen ,Türkiye’de tahsilde bulunan Iraklı soydaşlarımıza yol göstermek, yardım etmek ve Türkiye’nin iş ve müesseslerinden faydalanmaları hususunda gereken kolaylıkları hazırlamak, Irak Türklerinin tahsil ve hayat şartlarının düzenlenmesine ve sosyal durumlarının yükselmesine vasıta olmak ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda açıklanan hükümler uyarak çalışmak.
B) Soydaş ve aynı amaçlara hizmet eden dernek, vakıf ve benzerleri kuruluşlarla yardımlaşmak; konferans, sempozyum, seminer, panel, açık oturum, gezi, kermes, miting, yürüyüş, sergi ve benzer etkinlikler düzenlemek. Ayrıca soydaş ve hemşehrilerimizin katılacağı kurultay düzenlemek, Türk soydaş dernekler ile federasyon kurmak.

Madde 4- Derneğin Çalışma Tarzı ve Vasıtaları:
Dernek yukarıda gösterilen amaçlarına ulaşmak için:

A)  Amacına uygun konular üzerinde konferanslar, sergi, gece, müzakere, müsabaka ve sair toplantılar düzenler.
B) İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde, yüksek tahsil öğrencileri ile Türkiye’ye gelecek Irak Türkleri için pansiyon, yurt ve lokaller açar.
C) Türkçe kitap, dergi, broşür, beyanname ve afiş gibi vasıtalarda bulunur ve bunları destekler.
D) Aynı amaçlara hizmet eden diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
E) Fakir öğrencilere ve derneğin yardımına muhtaç görünen diğer üyelerine maddi, manevi mümkün olan her çeşit yardımda bulunur.
F) Yukarıdaki fıkralarda zikredilmeyen fakat derneğin esas amacına uygun çeşitli faaliyetler gösterir.
G) Önemli olan tarihi, milli ve dini günlerimizi anar ve kutlar.
H) Yerini yurdunu terk etmek zorunda kalıp, Irak’ın Kuzeyine veya Türkiye’ye yerleşen soydaşlarımıza her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur.
I)  Kamu yararına çalışan derneklere yasalarca tanınan her türlü hak ve imkanlardan yararlanmak ve yasalar çerçevesinde her türlü faaliyetleri yapmak.
J) Dernek, gençlerin fiziki sağlıklarını koruyabilmek ve spor yarışmalarına katılabilmek için sporun her dalında takımlar oluşturur. Sportif faaliyetler yapar ve yasal çerçevede gerekli izinleri alarak milli ve milletler arası spor yarışmalarına katılmak için gereken alt yapıyı kurar ve faaliyetleri yönlendirir.
K)  Dernek, sağlık kuruluşu ve hastane kurma ve işletme yetkisine sahiptir. Türkmenlere uygun toplu konut inşası ve bu amaca yönelik kooperatif kurabilir.
L) Dernek yönetimi, dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere apartman dairesi, arsa, lokal, ticari işletme v.s. menkul ve gayri menkul mal kiralar, işletir, satın alır ve kiraya verir.

Madde 5- Derneğin Şubeleri:
A) Genel Merkez Genel Kurul kararıyla Türkiye’nin her tarafında ve Türkiye dışında soydaşlarımızın yoğunlukta oldukları ülkelerde derneğin şubelerini açabilir. Ayrıca dokümantasyon ve arşiv merkezleri kurabilir.
B)  Şube açmak isteyen en az 3 (üç) kişilik Kurucular Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı talepte bulunur. Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısında bu konuyu Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurulun onayı alındıktan sonra, Kurucular Kurulu Yönetim Kurulundan alacakları yetki belgesiyle, bir dilekçeyle birlikte o ilin resmi makamlarına müracaat eder. Bu müracaat Dernekler Kanunundaki hükümlere uygun olmalıdır.
C) Şubeler, 5 (beş) kişilik Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Bunlar kendi aralarında; bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Veznedar ve bir Aktif Üye olmak üzere görev taksimi yaparlar.
D) Her şube kongresini Genel Merkez kongresinden iki ay önce yapar, Genel Merkez Kongresinin 25’de 1 (bir) nispetinde delege göndermek suretiyle temsil eder. Şubeler Genel Kurullarını müteakiben 30 gün içinde Genel Kurul raporu, Yeni Yönetim Kurulu listesi, Faaliyet raporu, mali rapor ve varsa diğer belgeleri Genel Merkeze bir yazıyla bildirir.
E)Şubenin ihtiyaçlarını karşılamak için yönetim kurulu kararıyla 10.000 (on bin) TL’ye kadar harcama yapabilir. 10.000 TL üzerindeki harcamalar için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı gerekir.
F)  Genel Merkez kararıyla veya her hangi bir suretle kapatılan şubelerin menkul ve gayrimenkul eşyası Genel Merkeze devir olunur.
G) Derneğin genel amacına aykırı harekâtlarda bulunduğu veya kuruluş nedeninin ortadan kalktığı tespit edilen şube, Genel Merkezin Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir.

Madde 6- Kurucular:
Derneğin Kurucuları, aşağıda öz ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları
gösterilen kişilerdir.

1)  Enver YAKUPOĞLU,
Avukat, T.C. Kadıköy Fener Yolu – Ergüven Sok. No: 6/1 İstanbul.
2) İzzettin KERKÜK,
Gazeteci, T.C. Feriköy – Baruthane Cad. No: 125 İstanbul.
3) Remzi DOĞUELLİ,
Öğretmen, T.C. Sarıyer Dereboyu Cad. No: 71 İstanbul.
4) Esat KETENE,
Fabrikatör, T.C. İşadamı, Taksim Sarayı Kat 2 İstanbul.
5) Mehmet ERBİL,
Emekli Öğretmen, T.C. Bostancı, Taşlı Bostan Sok. No: 8 İstanbul.
6) Hasan Nevzat KARAGİL,
Avukat, T.C. Cağaloğlu, Nuruosmaniye Cad. Yeni Han No: 8 İstanbul.
7) Ali Haydar YEŞİLYURT,
Gazeteci, T.C. Hürriyet Gazetesi, Cağaloğlu. İstanbul.

Madde 7- Derneğin Üyeleri:
Derneğin asli ve fahri iki türlü üyesi vardır.

Madde 8- Fahri Üye
Fahri üye, derneğin amaçlarına maddi veya manevi büyük yardımlarda bulunan kimseler Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üyeliğe kabul edilirler.

Madde 9- Asli Üye:
A)  Dernekler Kanununun tayin ettiği şartlara haiz olan ve Derneğin ana amaçlarını benimseyen, sıfat ve şartlara haiz, temiz her Türk vatandaşı derneğe Asli Üye olabilir.
B) Türkiye’de ikamet eden Iraklı soydaşlarımız Denekler Kanununda belirtilen şartlar içerisinde derneğin Asli Üyesi olabilirler.

Madde 10- Derneğe Giriş:
Asli Üye sıfatıyla derneğe girmek isteyen, Merkez Yönetim Kurulundan 2 (İki) kişinin tavsiyesiyle müracaat ederek, derneğin kendisine vereceği bir talepnameyi doldurup, imza eder. İstekli hakkında Yönetim Kurulu tarafından lazım gelen inceleme yapıldıktan sonra kabul ve reddine karar verilir.

Madde 11- Dernekten Çıkma:
Dernekten çıkma serbesttir. Yalnız, çıkmak isteyen üyenin bunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi gereklidir.

Madde 12- Dernekten Çıkarılma:
A)  Derneğin amaçlarına aykırı hareket ettiği sabit olan, derneğin üyeleri arasında tesanütü bozacak şekilde hareketlerde bulunan ve hizipçilik yapan üye, Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılır. Çıkarılan üyenin, ilk genel kurul toplantısında bu karara itiraz hakkı saklıdır.
B)  Bir (1) yıl süreyle aidatını ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu yazılı ihtarda bulunur. İhtar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aidat borcunu ödemeyen üyenin üyeliği dondurulur ve müteakip ilk genel kurula katılamaz. İki (2) yıl üst üste aidat borcunu ödemeyen üyelerin kayıtları Yönetim Kurulunca silinir.

Madde 13- Genel Kurulun Teşekkülü:
Genel Kurul asli üyenin hepsinden teşekkül eder. Genel Kurul 2 (iki) yılda bir Kasım ayında toplanır ( Genel Merkez ). Üyeler, toplantı günü, zamanı ve gündemi en az 15 (on beş) gün evvel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar ve Keyfiyet Mahalli Mülki Amirine yazıyla bildirilir. Ancak Genel Merkez yılda bir Kasım ayında Mali Kongresini yapar. Mali Kongrenin görevi: Dernek gelir giderleri ve bütçesini kontrol etmek, mali meselelerde çözüm üretmek, üye aidatları ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve genel kurula rapor sunmaktır. Mali Kongrede önceden gündemde ilan edilmeyen konular gündeme alınamaz ve görüşülemez. Mali Kongre, Genel Kurulun görevini yapmaz.

Madde 14- Genel Kurulun teşekkül etmesi için dernek üyelerinin yarısından bir fazlasını toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda ekseriyet temin edilmezse, toplantı geri bırakılır. Üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 15 ( on beş ) gün önce geri bırakılma nedenleriyle toplantının; günü, saati, yer ve gündemi bir gazetede ilan edilerek yeniden çağrılır ve durum Mahalli Mülki Amirine yazı ile bildirir, yapılan ikinci toplantıya gelmiş olan üye mevcudu ile Genel Kurula gidilir. Bu üyelerin toplamı; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurul toplantısı hiçbir sebeple bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15- Genel Kurul ancak kendisine sunulan gündemde bulunan maddeleri müzakere eder ve karar verir. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görülmesi ve görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Genle Kurulda alınan kararlar kongrede, bulunmayanların öğrenmesi için on beş gün müddetle, derneğin kapısına asılır.

Madde 16- Genel Kurulun Yetkileri:
Aşağıda yazılan hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır
A) Dernek organlarının seçimi.
B) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.
C) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporların görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.
D) Yönetim Kurulunca hazırlanan Tahmini Bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.
E)  Derneğin, dernekler kanunun çerçevesi içerisinde aynı amaçlara hizmet eden Federasyonlara katılması ve ayrılması.
F) Dernek lüzumlu taşınmaz malların satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
G) Derneğin feshi.
H) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.
I) Gerekli görülen yerlerde, yurtiçi veya yurtdışında dernek şubelerini açmak.

Madde 17- Müzakere Usulü:
Genel Kurul müzakereleri başkan veya vekili tarafından (Yönetim Kurulu Başkanı) açıldıktan sonra Genel Kurulca seçilecek bir Başkan ile Başkan Vekili ve yeteri kadar seçilecek katipler tarafından idare edilir. Genel Kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin yarısından bir fazla çoğunluğuyla verilir. Oylarda beraberlik halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyeti kazanmış olur, bundan derneğin feshi kararı müstesnadır. Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci defa toplanmak için 14. maddeye göre üyeler çağrılır, bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunlu ile alınır.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirilir. Tüzükteki değişiklikler ve ilaveler, Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kararıyla yapılır. Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinde yapılır.

Madde 18- Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin hüviyetleri ile Ana Tüzükte yapılacak değişikliklerin 30 (otuz) gün içerisinde o yerin en büyük Mülkiye Amirine bildirilmesi mecburidir.

Madde 19- Genel Kurul Toplantısı:
A) Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen olağan yıllık toplantı gününde.
B) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde, veyahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağan Üstü toplanır, Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. Genel Kurul, toplantıyla Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun isteği veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğinin üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 20- Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Denetleme Kurulu üyeler arasından üç asli ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu, derneğin yıllık hesaplarını tetkik eder ve hazırladıkları rapor Genel Kurulun yıllık toplantısında sunulur, aynı zamanda gerek görürse 19. maddede belirtildiği gibi, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya davet eder.

Madde 21- İç Denetim:
Dernek, Denetleme Kurulu tarafından yılda bir defa denetlenir.

Madde 22- Yönetim Kurulu:
Genel Kurul tarafından asli üyeler arasında gizli oyla ve çoğunlukla iki yıl için yedi asli ve yedi yedek üyeden teşekkül etmek üzere seçilir. Yönetim Kurulu iş bölümünü kendi aralarında; bir Başkan, iki Başkan Vekili (İdari Konular ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Vekili, Sosyokültürel Konulardan Sorumlu Başkan Vekili), bir Genel Sekreter, bir Muhasip ve iki üye şeklinde yaparlar.
Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir:
A. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
B. Genel Kurulca açılmasına karar verilen Şube Kurucularına yetki vermek.
C.  Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
D.  Dernek Tüzüğünün ve Mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
E.  Dernek Yönetim Kurulu kararıyla ihtiyaç gördüğü konularda yeterli sayıda ücretli personel çalıştırabilir.

Madde 23- Başkan:
Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantı müzakerelerini idare eder ve alınan kararları uygulanmasını sağlar, Tüzükte yazılı diğer görevleri yapar.

Madde 24- Başkan Vekilleri:
a.  İdari Konular ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Vekili: Genel Merkez ile şubeler arasındaki koordinasyonu sağlar. Şubelerin faaliyetlerini takip eder, gerekirse denetler. Şubelerle ilgili sorunları Yönetim Kuruluna bildirir. Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterlerin yasalara uygun şekilde düzenlenmesini sağlar. Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer vazifeleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda aynı yetki ile ona vekâlet eder.
b.  Sosyokültürel Konulardan Sorumlu Başkan Vekili: Derneğin ve benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel faaliyetlerini takip eder, bu konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer vazifeleri yapar. Başkan ve İdari Konular ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Vekilinin bulunmadığı durumlarda vazifelerini görür.

Madde 25- Genel Sekreter:
Derneğin bütün yazışmalarını düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulunun toplantılarında gündemi düzenler ve alınan kararları kayda geçer. Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer vazifeleri yapar. Bulunmadıkları zaman Başkan ve Başkan Vekillerini vazifesini görür.

Madde 26- Muhasip:
Muhasip, derneğin bütün para ve hesap işlerini tanzim eder ve usulü dairesinde defterleri tutar. Yönetim Kurulunu derneğin gelir giderleri ile ilgili bilgilendirir ve Yönetim Kuruluna aylık olarak mali rapor sunar.

Madde 27- Üyeler:
Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından görev dağılımı yapılırken kendilerine addedilen konulardan sorumlu olur.  Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer vazifeleri yapar ve toplantılarda hazır bulunur.

Madde 28- Komisyonlar:
Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Merkez Yönetim Kurulunun seçtiği üyelerin başkanlığında muhtelif komisyonlar teşkil edebilir.

Madde: 29- Yönetim Kurulunun Olağan ve Olağanüstü Toplantısı:
Yönetim Kurulu, her ay en az bir kez toplanır. Başkan lüzum gördüğü takdirde veya üyelerden üçünün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu her zaman Toplantıya davet oluna bilir.

Madde 30- Başkanlık Makamının Boşalması:
Başkanlık makamı her hangi bir nedenle boşaldığı takdirde yerini Yönetim Kurulunun geçici olarak belirleyeceği Başkan Vekili alır. Yedek üyelerden biri Yönetim Kuruluna alınır. Yönetim Kurulu bir ay içinde toplanır ve yeniden görev dağılımını yapar.

Madde 31- Derneğin Geliri :
Derneğin geliri, üye aidatı, hakiki ve hükmi şahıslarca yapılacak bağışlar, müsamere, gece, konferans v.s. toplantı hasılatı ve neşriyattan temin edilen kârdan ve Kamu Yararına Dernek olma özelliğinden kaynaklanan ve temin edilen her türlü gelirden oluşur.

Madde 32- Üye Aidatı:
Asli üye senede bir 100.00 TL. ( Yüz TL. ) aidat öder ayrıca bir defaya mahsus giriş bedeli olarak her üyeden 100.00 TL.(Yüz TL.) alınır. Üye aidatları Genel Kurulda belirlenir. Bağış, ilan ve piyango gibi kaynaklar kanunla ilgili hükümlere göre düzenlenir.
Türkiye dışında kurulan şubelerin kurulduğu ülkenin para birimine göre ve o ülkenin ekonomi düzeyine göre ödentiler tespit edilir.

Madde 33- Harcamalar:
“Derneğin harcamaları, Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili kanun yönetmenliklerine göre yapılır. 1000 TL. (Bin TL.) kadar olan harcamalar Genel Sekreter ve Muhasibin müşterek mesuliyetleri ve imzalarıyla yapılır. Bu rakamın üstündeki harcamalar için önceden Başkan veya Başkan Vekilinden izin alınması ve sarf ilmühaberinin imza ettirilmesi gerekir. Derneğin 1000 TL. (Bin TL.) üzerindeki parası bir kamu bankasına yatırılır. Para, Başkan ile Muhasibin ortak imzalarıyla yatırılır veya çekilir.”

Madde 34 – Derneğin Kullanılmayacak Malzemelerin Tespiti ve Satışı:
Dernekte kullanım süreleri aşınan büro mobilyaları, elektronik cihazlar ve benzeri demode olan eşyaların  satışı, Yönetim Kurulu tarafından kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir ve satılır. Elde edilen geliri derneğin banka hesabına yatırılır.

Madde 35- Defterler:
Dernekler kanununun hükümlerine göre; Üyeler, Karar, Gelen ve Giden Evrak, Masraf ve Gelir Defterleri ile diğer lüzum görülen defterler tutulur.

Madde 36- Derneğin Fesih ve İnfisahı:
Derneğin fesih ve infisahı halinde, bütün varlığı Türkiye Kızılay Derneği ne devredilir.

Madde 37- Disiplin Kurulu:
Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulunca, en az beş senelik ve önceki yönetim veya denetim kurullarında görev yapmış üyeler arasından üç aslı ve üç yedek üyeden seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ceza isteklerini 15 ( on beş ) gün içinde inceler ve sonucu Yönetim Kurulu ve muhataba yazılı olarak bildirir. Disiplin Kurulu, ihtardan, üyelikten ihraca kadar çeşitli cezaları verir.

Madde 38- Tüzüğün Maddeleri:
Bu tüzük 38 ( otuz sekiz ) maddeden oluşmaktadır.